Dział spadku

Dział spadku – jak to wygląda w naszej Kancelarii

Postępowanie działowe, dział spadku czy też podział majątku pozostawionego przez zmarłego rozpoczynamy od ustalenia, kto dziedziczy i w jakiej części, jakie udziały spadkowe przypadają poszczególnym członkom rodziny. W tym zakresie Kancelaria analizuje przedstawione przez klienta dokumenty, występuje do Urzędu Stanu Cywilnego o przedłożenie dokumentów z akt stanu cywilnego zmarłego i jego rodziny, ustala adresy poszczególnych Uczestników postępowania. W tej części obsługi zlecenia Kancelaria sprawdzi, jaki rzeczywiście majątek zmarły pozostawił, wystąpi do właściwych organów o udzielenie informacji o posiadanych nieruchomościach do banków o numerach rachunków bankowych do CEPiK o dane pojazdów.

Kolejna faza postępowania to dział spadku sensu stricte czyli faktyczne podzielenie masy spadkowej pomiędzy ustalony krąg osób uprawnionych. W zależności od sytuacji rodzinnej i atmosfery panującej pomiędzy spadkobiercami możliwe jest bądź dokonanie działu w formie aktu notarialnego/umowy między spadkobiercami (jeżeli jest zgoda i porozumienie w tym zakresie wszystkich uprawnionych do spadku) lub dział w formie procesu sądowego. Niezależnie od tego, w jaki sposób dokonujemy działu, cały czas jesteście Państwo pod opieką radcy prawnego, który fachowo i profesjonalnie podejmuje wszystkie czynności zmierzające do jak najpełniejszego zaspokojenia Państwa interesów mając przy tym na względzie przepis ustawy i wolę spadkodawcy. Dodatkowo otrzymacie Państwo pełną opinię prawną odnośnie zobowiązań z tytułu spadkobrania względem Urzędu Skarbowego.

Porozumienie spadkobierców

Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie spadkobiercy nie są w konflikcie i wspólnie w porozumieniu dążą do zniesienia współwłasności spadku a ponadto sami określili jak podzielić między siebie schedę spadkową proponowanym przez Kancelarię rozwiązaniem jest umowny dział spadku. W ten sposób przy zgodnej woli wszystkich spadkobierców dojdzie do działu spadku w sposób wcześniej przez nich określony. W zależności od tego, co wchodzi w skład spadku, taka umowa wszystkich spadkobierców może być sporządzona w formie pisemnej, w formie aktu notarialnego (przy podziale nieruchomości), czy wreszcie w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi przy dziedziczeniu przedsiębiorstwa. Na tym etapie Kancelaria zapewnia obsługę sprawy polegającą na mediacji prowadzonej przez radcę prawnego z wszystkimi spadkobiercami, przedstawieniu rozwiązań zmierzających do ekwiwalentnego podziału masy spadkowej z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych czy wreszcie przygotowaniu umowy oraz udziału w sporządzeniu aktu notarialnego.

Brak zgody

Jeżeli pomiędzy spadkobiercami brak jest porozumienia w zakresie podziału majątku pozostałego po zmarłym a jednocześnie jest wola zniesienia współwłasności pozostaje nam jedynie droga sądowa. Regułą jest, że Sąd jeżeli ma tylko taką możliwość, dzieli fizycznie spadek określając schedy należne poszczególnym spadkobiercom. Inne warianty postępowania polegają na przejęciu majątku przez niektórych lub jednego ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych czy wreszcie na sprzedaży masy spadkowej. Na etapie postępowania sądowego zapewnimy reprezentację oraz udział pełnomocnika na rozprawach przed sądem, przygotowanie stosownych pism procesowych, złożenie wniosków dowodowych (w tym opinii biegłego na okoliczność wartości nieruchomości i przedsiębiorstwa, o ile wchodzą w skład spadku), oraz gwarancję, że kwoty czy majątek, który Państwu się należy – rzeczywiście otrzymacie.

Podsumowując, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, macie pytania lub chcielibyście otrzymać opinię czy poradę prawną w powyżej wskazanej materii zapraszam do skorzystania z Naszych usług.

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata