Uchylenie decyzji Dyrektora Izby Celnej

R. pr. Kacper Kuriata wniósł skargę do Sądu Administracyjnego we Wrocławiu od decyzji Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym w kwocie ponad 130.000,00 zł. Po rozpoznaniu skargi w dniu 22.10.2014 r. Wojewódzki Sąd administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdził, że zaskarżona decyzja w całości nie podlega wykonaniu oraz zasądził kwotę 3.617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Napisano w Aktualności

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata